Lista aktualności Lista aktualności

Monitoring wizyjny i ochrona danych osobowych

MONITORING WIZYJNY

Informujemy, że w celach ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, to jest czynami zabronionymi ściganymi w trybie karno-sądowym, na terenie Nadleśnictwa Lipinki prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz, obraz i dźwięk i dźwięk.     

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dalej jako „ustawa", 

Nadleśnictwo informuje, iż:

  1. Monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek Nadleśnictwa ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary oraz obszary leśne Nadleśnictwa
  2. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo.
  3. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania.
  5. Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 ustawy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 24 i 25 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuję, iż:
Pani/Pana dane osobowe mogą być  przetwarzane w związku z zadaniami Nadleśnictwa Lipinki wynikającymi ze Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwłaszcza w związku z realizacją umów sprzedaży drewna oraz innych produktów i usług, działaniami w zakresie ochrony mienia, szkodnictwa leśnego, dzierżawą i wynajmem gruntów oraz innych nieruchomości.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Lipinki z siedzibą: ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.